فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
آخرین برگزیده زمین :: نظرسنجی
نتایج نظرسنجی
چرا امام زمان ظهور نمیکند؟
زمینه ظهور فراهم نشده -> 2 رأی. (28.57 %) 28.57 %
313یار امام تکمیل نشده -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
از صمیم قلب دعا نمیکنیم -> 0 رأی. (0.00 %) 0.00 %
ماهیچ تلاشی نمیکنیم -> 4 رأی. (57.14 %) 57.14 %
خدانخواسته -> 1 رأی. (14.29 %) 14.29 %
مجموع نظرات: 7 رأی